Vinterhyra

Hyra en ponny över vintern ger en fantastisk möjlighet att pröva på hur det är att ha en egen häst och se om man orkar med det arbete och ansvar som det innebär.

 

Det finns många fördelar med att hyra en ponny istället för att köpa en:

 

 • Du får hjälp att välja ut en lagom stor ponny som passar dina förkunskaper istället för att frestas att köpa en lite för stor eller för svår häst då man vill ha "något att växa i".
 • Du får hjälp och backup av oss som känner hästarna väl om du behöver råd och stöd.
 • Du tar en mycket mindre risk om hästen skulle bli allvarligt skadad eller sjuk.
 • Att hyra en ponny är även ekonomiskt mycket fördelaktigt jämfört med att köpa en egen ponny. Bara försäkringen kostar ca 6000kr om året för en "normal" D-ponny i 45000 -kronorsklassen. Att hyra en D-ponny från oss kostar 7500-8500kr inkl.moms för nio månader och då ingår sadel, träns och försäkring i hyran!

 

 

Priser och hyresperiod

Hästarna hyrs ut från slutet av augusti till början av juni året därpå.

Priser inkl.moms, försäkring, sadel och träns ligger mellan 6000 - 8500 kronor beroende på ponnyns storlek och tävlingsresultat.

 

 

Stallplats

Den som hyr en häst ska ha tillgång till en bra stallplats och det ska finnas möjlighet att träna hästen på ett gott underlag även vintertid. Man måste inte nödvändigtvis ha tillgång till ridhus om man har en välskött upplyst ridbana att rida på, men man ska inte räkna med att man kan träna hoppning vintertid om man inte kan rida inomhus. Det är viktigt att barn och ungdomar kan rida hästarna på ett säkert sätt efter skolan även under vintermånaderna så att de inte bara är hänvisade till frusna stigar i skogen eller till att rida på vägarna när det är mörkt ute.

Ofta är det bra om man har en medryttare ett par dagar i veckan så att man delar lite på ansvaret och tillsynen av hästen. Man bör även få möjlighet att rida för instruktör minst en gång i veckan om man vill fortsätta att utvecklas som ryttare.

 

Kompisar

Både hästarna och barnen som ska rida hästarna ska ha tillgång till vuxna och kompisar i stallet, såväl hästkompisar som ridkompisar. Ingen under 16 år får rida ut ensam när de hyr häst av oss.

Små barn ska alltid ha någon vuxen i närheten när de är i stallet.

 

Skador och försäkringar

Om hästen skulle bli skadad eller sjuk under hyrestiden betalar hyrestagaren försäkringens självrisk samt ev. transporter till och från djursjukhus. Resterande veterinärvårdskostnader betalar hästägaren och försäkringen under förutsättning att behandlingen sker i samråd med hästägaren

Detta gäller även om hästen skulle förolyckas.

Hästens sadel och träns täcks inte av hästens försäkring, för att skydda dessa mot stöld bör de förvaras inlåsta. Hyrestagaren bör även ha en hemförsäkring som omfattar skador på "tredje man".


Transport

Hästarna ska åka en och en i transporten om vi inte i förväg kommit överens om något annat.

Tänk på att planera resan så att ni inte hamnar i onödiga köer eller transporterar hästen när det är som varmast mitt på dagen. Om ni tänker ta färja så rådfråga oss först, färjan skrämmer en del hästar, speciellt om det gungar. Se till att någon hästvan vuxen följer med i bilen och kan hjälpa till om något skulle inträffa på resan. Ibland kan vi transportera ut hästarna till er mot en rimlig avgift, men när de ska tillbaka hit igen måste ni själva ordna med transporten för då har vi fullt upp med förberedelserna till ridlägret.

 

Tävla och träna

Så gott som alla våra hästar har mätintyg och vaccinationsintyg som gör att de får tävlas på såväl klubbtävlingar som lokala tävlingar, en del hästar har även licens och får tävla regionalt. De hyrestagare som vill tävla med sina hästar får göra det om de rider för instruktör och förbereder sig väl innan de anmäler sig till tävling.

 

Provridning

Vi tar emot provryttare efter överenskommelse per telefon eller mail. De flesta hästar hyrs ut från skolstarten men vi har ofta nyinköpta hästar som kan hyras ut andra delar av året så ring gärna och hör er för om ni är intresserade!  När man provrider för att hyra en häst över vintern får man ofta prova flera hästar, sedan gör jag en bedömning i samråd med ungdomarna och föräldrarna om vilken ponny vi tror kan vara lämplig. Den häst som hyrestagaren fastnar för får man sedan komma och rida ytterligare en gång om man vill, då får man även pröva att hoppa den och rida ut en sväng.

Om två ryttare ska dela på en häst vill jag att de kommer till provridningen samtidigt.

 

 

FODERVÄRDSAVTAL - VINTERHYRA

 

 

 

Avtal slutet den / - mellan Aud Rendahl (hästägare) och hästens fodervärd

 

 

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Av detta avtal har upprättats två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.

 

 

 

Kontraktet gäller hästen…………………………under tiden…………………………….. Kontraktet är bindande för båda parter förutsatt att nedanstående överenskomna villkor uppfylles.

 

I annat fall äger hästägaren rätt att säga upp fodervärden med omedelbar verkan.

 

 

 

Hyressumman är……………….kr inklusive moms och utrustning och erläggs då hästen hämtas. Något av hyressumman återbetalas ej. Hämtas hästen ej enligt överenskommelse förbinder sig fodervärden att erlägga halva hyressumman till hästägaren senast två veckor efter att den skulle hämtats.

 

 

 

 1. Under kontraktstiden har fodervärden det vårdnadsmässiga och ekonomiska ansvaret för hästen, sköter hästen dagligen, betalar stallhyror, hovslagare etc.

 2. Hästen ska fodras med vatten, hö, havre, betfor, vitaminer, mineraler och salt av god hygienisk kvalitet och lämpligt näringsvärde.

 3. Foderstaten (bilaga) är uträknad utan tillgång till foderanalys och ska ändras vid behov så att hästen varken är för mager eller för fet.

 4. Utfodras hästen med hösilage ska detta hålla en hög ts (minst 65%) och hästen ska genast grundvaccineras mot Bothulism, tre vaccinationer med en månads mellanrum.

 5. Hästen ska vistas i hage flera timmar dagligen, dock aldrig där det finns taggtråd eller annat skräp som kan skada hästen.

 6. Hästen ska stå uppstallad på……………………………….............................................

  Stallägarens namn ....................................................tel nr ................................................. Nattetid ska hästen ha en box i stallet, vilket ska vara väl ventilerat och hålla plusgrader även vintertid. I bädden ska finnas rikligt med strö, minst 15cm jämt fördelat över hela golvet.

 7. Hästen får inte utan hästägarens medgivande hyras ut i andra hand, dock kan fodervärden ha en medryttare några dagar i veckan förutsatt att denna uppfyller avtalet.

 8. Hästen ska avmaskas i oktober, april och juni. I mitten av oktober månad med Ivomec, ca 15/4 med dubbel dos Baminth och första veckan i juni med Cydektin, spara kvitton från apoteket.

 9. Hästen ska skos minst var åttonde vecka. Hovslagaren ska ha godkänts vid hovslagarskola och inneha F-skattsedel. Sidokappor får inte användas.

 10. Hästen ska vid återlämnandet vara nyskodd på alla fyra hovarna, i annat fall debiteras kostnaden för skoning. Framskorna får inte ha broddhål i tårna. Med nyskodd menas att skoningen får vara max en vecka gammal och att skorna är nya.

 11. Vintertid ska hästen broddas när så påkallas av väderleken. Transporteras hästen ska broddarna tas bort under färden.

 12. Fodervärden ombesörjer att hästen blir vaccinerad mot hästinfluensa och stelkramp mellan den 5/6 och den 8/6 oavstt tidigare datum. Vaccinationsintyget återlämnas till ägaren. Om fodervärden

  hellre vill kan hästägaren mot en avgift på 350kr ombesörja att hästen vaccineras då den återlämnas.

 13. Fodervärden ombesörjer dock att hästen vaccineras mot ringorm vid misstanke om att smitta förekommer i stallet samt mot Botulism på hösten om den ska äta hösilage.

 14. Hästägaren svarar för att hästen under kontraktstiden är garanterad till sitt fulla värde..................kr samt att den är veterinärvårdsförsäkrad.

 15. Hästen får klippas fram till nyår om den därefter hålls täckad med väderbeständigt täcke utomhus och ett lite tunnare täcke inomhus. Man och svans får inte klippas eller stubbas, men manen får gärna ryckas. Svansen får klippas nedanför bakkotorna, inte upptill

  Då hästen återlämnas ska manen vara väl ryckt, ej klippt, till ca 8-10cm längd.

 16. Om hästen tävlas ska resultaten (både bra och dåliga) dokumenteras och rapporteras.

 17. Hästen får inte spännas för, dra skidor, tefat eller köras, då den inte är inkörd.

 18. Hästen får ej lämnas uppbunden utan tillsyn.

 19. Hästen får ej beta mer än max sex timmar per dag och ska vänjas in på bete lite i teaget under ca tre veckors tid innan den går fullt dvs sex timmar om dagen på bete så att den inte får fång.

 20. Om hästen skadas eller blir sjuk eller inte beter sig normalt ska hästägaren underrättas utan dröjsmål (även nattetid!). I samband med skada eller sjukdom betalar fodervärden en självrisk på 3500kr samt eventuell transport till och från djursjukhus.Om sjukvårdskostnaderna överskrider detta belopp betalar hästägaren resterande kostnader förutsatt att behandlingen sker i samråd med hästägaren. Hästägaren äger rätt att besiktiga hästen hos fodervärden, transportera den till lämplig veterinär samt själv bestämma om hästen ska avlivas. Om hästen är skadad eller sjuk då den återlämnas och hästägaren behöver anlita veterinär, betalar fodervärden självrisken även efter kontraktstiden.

 21. Fodervärden förbinder sig att sköta hästen enligt veterinärens instruktioner vad gäller vård, vila och medicinering tills dess att hyresavtalet löper ut eller tio veckor gått. Blir hästen oanvändbar för hyrestagaren i mer än tio veckor pga av skadan får den lämnas tillbaka.

 22. All bandagering och lindning av hästens ben är helt otillåten utan hästägarens medgivande. Är hästen skadad (sjukbandage) måste ett tjockt lager bomull läggas under hela lindan.

 23. Hästens grimma ska återlämnas, byts grimman ut ska den nya grimman ovillkorligen passa så bra på hästen att hästen inte kan fastna i grimman, dvs grimman får inte vara för stor. Grimman får heller inte vara så trång att hästen får skav av den. Alla grimmor som används på hästen ska vara försedda med en “säkerhetsring” som hindrar att hästen stryps om den fastnar i grimman.

 24. Transporter till och från Karlshems Gård ombesörjer fodervärden. Hästen ska alltid

  transporteras ensam i hästtransporten om inget annat överenskommits och en hästkunnig vuxen ska finnas med i bilen under resan. När ni är framme ska hästen genast lastas ur. På tävlingar får hästen inte stå i transporten utan ska ledas. Stäng transportluckan innan du binder fast hästen och lossa hästen innan luckan öppnas! Bromsa och sväng sakta!

 25. Med hästen följer sadel och träns i funktionsdugligt skick. Fodervärden ansvarar för utrustningen, smörjer och vårdar den väl. (försäkringen täcker ej stöld av utrustning).

 26. För skada på tredje person som orsakas av hästen ansvarar inte hästägaren.

 27. Fodervärden ansvarar för att hästen inte rids mer än högst…..timmar per dag och tillser att ryttare överstigande ………kg ej normalt rider hästen.

 28. Hästen får tränas i hoppning max en gång per vecka och ej över högre hinder än….......cm. Vid hoppträning ska alltid en erfaren vuxen finnas på plats om ryttaren är under 16 år.

 29. Hästen får starta i max två hopptävlingar per månad.

 30. Ryttare under 16 år får inte rida ut själva utan ska rida i sällskap med annan ryttare.

 31. Hästen får inte ledas eller ridas längs vägar eller i vägkanter där hastghetsbegränsningen är över 50km/h, den få dock korsa över sådan väg om det är nödvändigt.

 32. Hästen ska ridas på tjockt tränsbett utan hjälptyglar om inte annat överenskommits.

 33. Skulle stallet där hästen står drabbas av virus, kvarka, ringorm eller annan smittsam sjukdom, är hyrestagaren skyldig att behålla hästen på samma villkor som nedtecknats i detta avtal till dess att risk för smittspridning inte längre föreligger. Ingen ytterligare hyra utgår dock under sådan tid.

 34. Fodervärden sätter upp hästens boxskylt väl synlig på boxväggen.

 35. Fodervärden läser och beaktar de anvisningar som finns i bilagan “Tips och råd”.

 

 

 

ÖVRIGT:

 

 

 

MEDFÖLJER: SADEL (utom sadelgjord och vojlock) TRÄNS GRIMMA

 

Boxskylt som ska sitta på boxdörren.

 

Kopia på Mätintyg

 

Vaccinationsintyg orginal

 

Om intyget inte återlämnas bekostar fodervärden ny grundvaccination av hästen.

 

 

 

Detta avtal gäller under förutsättning att det skrivs under och skickas tillbaka senast den ...........

 

 

 

AUD RENDAHL Hyrestagare......................................personnr.....................

 

KARLSHEMS GÅRD 179 75 SKÅ Adress.................................................................................

 

08-56024545 0708-304545 Telefonnummer....................................................................

 

Karlshem@gmail.com Mailadress..........................................................................

 


 

0 kommentarer